Regulamin

Regulamin 2014

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 30 listopada – 7 grudnia 2014 roku w Poznaniu. 

2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży. 

ORGANIZACJA

3. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współorganizatorem Festiwalu jest Multikino S.A.

4. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 

PROGRAM 

5. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a. Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2012-2014. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej (do 14 lat) i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów. 

b. Sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

SELEKCJA FILMÓW

6. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. 

7. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy. 

8. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć: 

a. wydruk karty zgłoszeń wypełnionej on-line (formularz dostępny na www.alekino.com) wraz z odręcznym podpisem Zgłaszającego, 

b. DVD z filmem w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami; 

9. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

a. Są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2012. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.

b. Filmy muszą być dostępne na kopii DCP lub na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku. Dopuszcza się możliwość  wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu.

c. Stanowią odrębną całość artystyczną.

10. Podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

Św. Marcin 80/82 

61-809 Poznań

Fax +48 61 64 64 472

E-mail: festiwal@alekino.com,mjodko@alekino.com

11. Zgłaszający pokrywa koszt transportu wszystkich materiałów. 

12. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 15 września 2014.

13. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego. 

14. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

15. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu : 

a. informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),

b. listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,

c. inne materiały promocyjne (np. plakat, trailer).

16. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba. 

 

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

17. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

a. kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dodatkowej projekcji w ramach Festiwalu,

b. dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów.

c. fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

18. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 

KOPIA FESTIWALOWA

19. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 14 listopada 2014 na adres Organizatora Festiwalu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

Św. Marcin 80/82 pok.345

61-809 Poznań

20. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

21. Kopia powinna być odpowiednio opisana.

22. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji. 

23. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji. 

24. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego. 

25. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 

JURY I NAGRODY

26. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:

Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 3500 Euro*

Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro*

Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 3500 Euro*

Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro*

 

27. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży .

28. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci .

29. Jury nauczycieli przyzna Nagrodę Nauczycieli dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci .

30. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.

31. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży. 

32. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

 

GOŚCIE

33. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

35. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

36. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

37. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.

 

*Nagrody będą wypłacane w PLN. 

Wygrane konkursowe stanowiące przychód rezydentów polskich podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 18%, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%.

Wygrane konkursowe stanowiące przychód nierezydentów podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 UPDOF. Podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu i potrąca przed wypłaceniem nagrody. Dla celów uniknięcia podwójnego opodatkowania, nierezydent może uzyskać obniżenie lub zwolnienie z podatku, jeżeli przedstawi aktualny certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez urząd podatkowy państwa, którego jest rezydentem, oraz jeżeli między tym państwem a Rzeczpospolitą Polską istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oryginał certyfikatu (a nie wersję elektroniczną) należy dostarczyć Organizatorowi Festiwalu przed wypłaceniem nagrody.